โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
Self-assessment results (SAR)
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมี องค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาและความต้องการ ช่วยเหลือ และภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมใน การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
Click