โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
Christian Studies
กิจกรรม จิตอาสา คริสเตียนศึกษา