โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
Foreign teachers