โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ครูชาวต่างชาติ