โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ตราประจำโรงเรียน
                                                                     
 

รูปนกพิราบ                หมายถึง  พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยปกป้องและช่วยเหลือ
รูปกาแล                    หมายถึง  สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
รูปมือและไม้กางเขน        หมายถึง  ตราของมูลนิธิเมืองไทยเมตตากิจ
รูปหนังสือ                  หมายถึง  การศึกษา
รูปพวงองุ่น                หมายถึง  การเจริญเติบโตไปด้วยกัน  มีเป้าหมายเดียวกัน  ทำงานเป็นทีมที่พร้อมพัฒนา 
                                         และไปด้วยกัน
รูปคน                       หมายถึง  พระเยซูทรงรักเด็กๆ ทุกคน
รูปดาว                      หมายถึง  ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อักษรย่อว่า ส.ง.