โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ผลการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมี องค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาและความต้องการ ช่วยเหลือ และภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมใน การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป


คลิกที่นี่     https://sites.google.com/view/vms-4609/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81