โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่

        เดิมเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก สังกัดกรมประชาสงเคราะห์  ได้ขออนุญาตก่อตั้งเป็น   “สถานรับเลี้ยงเด็กสวนองุ่น” ประเภทไป – กลับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ตามใบอนุญาตเลขที่ ชม.9/2547  มีนางสังวาลย์ เยียว  เป็นผู้รับใบอนุญาต   ต่อมามูลนิธิเมืองไทยเมตตากิจได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาล  โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลสวนองุ่น  โดยมีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 1 หลัง  จำนวน 6  ห้องเรียน  และได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  โดยมี นางสังวาลย์  เยียว เป็นผู้จัดการและครูใหญ่มีนักเรียนในปีแรกทั้งสิ้น 46 คน ครู บุคลากรจำนวน 8 คน         

        ต่อมาในปี พ.ศ 2551 ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น  เพื่อรองรับการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาและได้รับอนุญาต   ให้เปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในปีการศึกษา 2552  และได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Vineyard Methodist School ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นับรวมถึงปีการศึกษา  2567  เป็นเวลาทั้งสิ้น 20  ปี

          โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่  ตั้งอยู่เลขที่ 460 หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210  โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : 053-397651
Youtube : v-channel , Facebook : โรงเรียนสวนองุ่น เชียงใหม่  และเว็บไซต์ www.vms.ac.th


ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต  ดังนี้

 ทิศเหนือ           จรดกับบ้านแม่ย่อย หมู่  9     
 ทิศใต้              จรดกับบ้านแม่ย่อย หมู่  2     
 ทิศตะวันออก      จรดกับบ้านแม่ย่อย หมู่  9     
 ทิศตะวันตก       จรดกับบ้านแม่ย่อย หมู่  3


        ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย   โรงเรียนอนุบาลสันทราย   โรงเรียนวัดสันทรายมูล   โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สถานีอนามัยสันคะยอม  ห้างเทสโก้โลตัส  ตลาดสามแยกสันทราย  ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย หมู่บ้านจัดสรร  ศิริพร  รีเจ้นท์  ลากูนน่าโฮม  ฮาโมนี  และเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสันทรายหลวงโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ 50 ตารางวา