โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
สถานที่และอาคารเรียน

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่

โรงเรียนตั้งอยู่ที่อ.สันทราย โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่อยู่ภายใต้มูลนิธิเมืองไทยเมตตากิจ โรงเรียนของเรามุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคริสตศาสนา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบสนองต่อความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียน

ทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ดนตรี ศิลปะ BBL ฯลฯ) ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็ปไซต์นี้เกี่ยวกับ บุคลากรกิจกรรมและข่าวสารหรือติดต่อเรา แล้วเจอกันนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ