โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ระดับอนุบาล

นางสาวกานต์ธีรา พุทธา

ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกอนุบาล

"ครูคือผู้ที่ต้องเสียสละเวลา มอบแรงใจ ทำหน้าที่อธิบาย แสดงตัวอย่างที่ดีให้เห็น และสร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์"

นางสาวจันจิรา สิงห์คำ

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

"ครูเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ให้ความรู้ ประสบการณ์ และความรัก โดยมุ่งหวังให้ศิษย์นั้นเป็นคนเก่ง คนกล้า และเป็นคนดี"

นางเมวดี เพ่งจินดา

ตำแหน่ง
ครูคู่ชั้น

"ครูคือ ผู้ให้ ให้วิชาความรู้ ให้ประสบการณ์ ให้ทักษะชีวิต"

นางสาววิไรวรรณ แซ่เฒ่า

ตำแหน่ง
ครูภาษาจีน
 
"ครูคือผู้ที่มีหน้าที่ให้ความรู้แก่ศิษย์ให้โอกาสแก่ศิษย์ได้แสดงความสามรถเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ดีให้กับศิษย์ เป็นที่ปรึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้สนับสนุนเมื่อศิษย์ทำดี"

นางสาวทิพย์วรรณ ปันทิพย์

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

นางนริศรา มาเรือน

ตำแหน่ง
ครูคู่ชั้น

"ครูคือผู้ให้ความรู้"