โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ระดับอนุบาล

นางสาวกานต์ธีรา พุทธา

ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกอนุบาล

"ครูคือผู้ที่ต้องเสียสละเวลา มอบแรงใจ ทำหน้าที่อธิบาย แสดงตัวอย่างที่ดีให้เห็น และสร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์"

นางสาวชุติมา ศรีสันต์

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

"ครู คือ ผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูก รู้ผิด และคิดอ่านเขียน"

นางวจีวรรณ แสงสง่า

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

"ครู คือ ผู้ชี้ทางแห่งปัญญา"

นางสาวชรินทร์ทิพย์ อ้อสถิตย์

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น
 
ครู คือ ผู้ที่ถือกุญแจแห่งความสงสัยของเด็ก เพื่อที่จะไขประตูแห่งความรู้ให้กับเขา ได้พบอนาคตที่กว้างยาวต่อไปในวันข้างหน้า (The key of knowledge = Teacher )

นางสาวจันจิรา สิงห์คำ

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

"ครูเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ให้ความรู้ ประสบการณ์ และความรัก โดยมุ่งหวังให้ศิษย์นั้นเป็นคนเก่ง คนกล้า และเป็นคนดี"

นางสาวลักขณา โครตขันติ

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

"ครูที่เยี่ยมที่สุดคือ ครูที่สามารถสร้างนักเรียนที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง"

นางรัชนีกร เสารีย์

ตำแหน่ง
ครูคู่ชั้น

"เปรียบครูเป็นเช่นแสงสว่างส่องนำทางชีวิต"

นางพลอยชมพู ไชยมีศิลป์

ตำแหน่ง
ครูคู่ชั้น

"ครู เป็นเหมือนโลกอีกใบของลูกศิษย์"

นางเมวดี เพ่งจินดา

ตำแหน่ง
ครูคู่ชั้น

"ครูคือ ผู้ให้ ให้วิชาความรู้ ให้ประสบการณ์ ให้ทักษะชีวิต"

นางฉวีวรรณ นันทะพงษ์

ตำแหน่ง
ครูคู่ชั้น

"ครูเปรียบเสมือนนางฟ้าของเด็กๆ"

นางเดือนดารา สุวรรณโค

ตำแหน่ง
ครูคู่ชั้น

"ครูคือผู้ให้..ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา"

นางนริศรา มาเรือน

ตำแหน่ง
ครูคู่ชั้น

"ครูคือผู้ให้ความรู้"

นางสาววิไรวรรณ แซ่เฒ่า

ตำแหน่ง
ครูภาษาจีน
 
"ครูคือผู้ที่มีหน้าที่ให้ความรู้แก่ศิษย์ให้โอกาสแก่ศิษย์ได้แสดงความสามรถเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ดีให้กับศิษย์ เป็นที่ปรึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้สนับสนุนเมื่อศิษย์ทำดี"