โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ระดับอนุบาล

นางสาวกานต์ธีรา พุทธา

ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกอนุบาล , ครูประจำชั้นอนุบาล

"ครูคือผู้ที่ต้องเสียสละเวลา มอบแรงใจ ทำหน้าที่อธิบาย แสดงตัวอย่างที่ดีให้เห็น และสร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์"

นางสาวทิพย์วรรณ ปันทิพย์

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้นอนุบาล

นางเมวดี เพ่งจินดา

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้นอนุบาล

"ครูคือ ผู้ให้ ให้วิชาความรู้ ให้ประสบการณ์ ให้ทักษะชีวิต"

นางสาววิไรวรรณ แซ่เฒ่า

ตำแหน่ง
ครูภาษาจีน
 
"ครูคือผู้ที่มีหน้าที่ให้ความรู้แก่ศิษย์ให้โอกาสแก่ศิษย์ได้แสดงความสามรถเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ดีให้กับศิษย์ เป็นที่ปรึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้สนับสนุนเมื่อศิษย์ทำดี"

นางสาวอุษราณี แสงบุญ

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้นอนุบาล

         นิยามของความเป็นครู "ครูคือผู้ให้"

นางสาวญานิศา รักถิ่นฐาน

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้นอนุบาล

นางสาวพิมพรรณ ชูธรรมเจริญ

ตำแหน่ง
ครูปประจำชั้นอนุบาล

นางสาววรารี บุญเต็ม

ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุนทรี สายชลค้ำจุน

ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง