โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ระดับอนุบาล

นางสาวกานต์ธีรา พุทธา

ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกอนุบาล

"ครูคือผู้ที่ต้องเสียสละเวลา มอบแรงใจ ทำหน้าที่อธิบาย แสดงตัวอย่างที่ดีให้เห็น และสร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์"

นางสาวทิพย์วรรณ ปันทิพย์

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

นางเมวดี เพ่งจินดา

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

"ครูคือ ผู้ให้ ให้วิชาความรู้ ให้ประสบการณ์ ให้ทักษะชีวิต"

นางสาววิไรวรรณ แซ่เฒ่า

ตำแหน่ง
ครูภาษาจีน
 
"ครูคือผู้ที่มีหน้าที่ให้ความรู้แก่ศิษย์ให้โอกาสแก่ศิษย์ได้แสดงความสามรถเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ดีให้กับศิษย์ เป็นที่ปรึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้สนับสนุนเมื่อศิษย์ทำดี"

นางสาวอำพร คงความไพศาลสูง

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

นางจิราพร ชัชวาลพิมล

ตำแหน่ง
ครูคู่ชั้น

นางรัชนีกร เสารีย์

ตำแหน่ง
ครูคู่ชั้น

นางสาวอุษราณี แสงบุญ

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

         นิยามของความเป็นครู "ครูคือผู้ให้"