โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ฝ่ายศาสนกิจ

นายประยงค์ รุ่งสว่างสาธิต

ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายศาสนกิจ , ครูสอนคริสเตียนศึกษา

"ครู ยิ่งกว่าเรือจ้าง ครูคือคนที่สร้างคน ครูคืนคนที่พร้อมจะให้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจด้วยความจริงใจ และทั้งหมดที่ครูมี"
 

นายดาไร วงค์เวชกรรม

ตำแหน่ง 
ครูสอนคริสเตียนศึกษา