โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ธุรการ การเงิน

นางสาวฐาปนี สะถา

ตำแหน่ง
ผู้จัดการ

นายเรศชัย โจ๊ะเซ

ตำแหน่ง
ธุรการ การเงิน

นางสาวมยุรฉัตร ปัญญาวงศ์

ตำแหน่ง
ธุรการ การเงิน

นางสาวสิริยากร กิติกร

ตำแหน่ง
ธุรการ ประชาสัมพันธ์