โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ธุรการ การเงิน

นางสาวฐาปนี สะถา

ธุรการ

นางสาวกาญจนา ทรงสรรเสริญ

การเงิน

นายเรศชัย โจ๊ะเซ

ตำแหน่ง
ธุรการ การเงิน

นายพิพัฒน์ คงสุขธารา

ตำแหน่ง
พ่อบ้าน

นางยุพิน ทะไหว

ตำแหน่ง
แม่ครัว

นางสุมาลัย จำนงคณาธิป

ตำแหน่ง
แม่ครัว