โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ฝ่ายสนับสนุน

นางยุพิน ทะไหว

ตำแหน่ง 
แม่ครัว

นางสุมาลัย จำนงคณาธิป

ตำแหน่ง 
แม่ครัว

นางมูเซอร พูนเดชชัย

ตำแหน่ง 
แม่ครัว

นายพิพัฒน์ คงสุขธารา

ตำแหน่ง 
นักการภารโรง
 

นางสร้อยคำ มีสุข

ตำแหน่ง
แม่บ้าน