โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ฝ่ายสนับสนุน

นางยุพิน ทะไหว

ตำแหน่ง 
แม่ครัว

นางสุมาลัย จำนงคณาธิป

ตำแหน่ง 
แม่ครัว

นางมูเซอร พูนเดชชัย

ตำแหน่ง 
แม่ครัว

นายพิพัฒน์ คงสุขธารา

ตำแหน่ง 
นักการภารโรง
 

นางสร้อยคำ มีสุข

ตำแหน่ง
แม่บ้าน

ขิ่น

ตำแหน่ง
แม่บ้าน

นางสาวมณี ลุงทอง

ตำแหน่ง
แม่บ้าน