โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
           กว่างโซ้ง (นักสู้แห่งล้านนา) กว่างโซ้งเป็นแมลงที่มีความอดทน มีใจที่เข้มแข็งในการดำรงชีวิต กว่างโซ้งใช้เวลาถึง 1 ปี ในระยะการเป็นตัวหนอน  และต้องสร้างรังดักแด้ที่มีความเหมาะสมเพื่อการออกมาเผชิญหน้ากับโลกใบนี้ หากรังที่สร้างไม่ดีพอ จะทำให้เขากว่างบิดเบี้ยว ไม่สวยงาม และกว่างโซ้งตัว
ผู้ที่แข็งแรงเท่านั้น  ที่มีโอกาสในการอยู่รอดต่อไป
          ซึ่งหมายถึง หัวใจที่เข้มแข็ง และสู้กับความยากที่เข้ามาในชีวิต นักเรียนจะเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ในโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ และโดยพระวจนะ
ของพระเจ้าซึ่งจะเป็นแนวทาง  เพื่อให้นักเรียนสามารถออกไป  เผชิญโลกกว้างอย่างเข้มแข็ง ถูกต้อง และปลอดภัยได้