โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ระดับเตรียมอนุบาล

นางทิวาพร อาซอง

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-เตรียมอนุบาล

นางรัชนีกร เสารีย์

ตำแหน่ง
ครูคู่ชั้น

"เปรียบครูเป็นเช่นแสงสว่างส่องนำทางชีวิต"

นางธันยพร ก้องไกรพันธุ์

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

นางดารารัตน์ ใจน้อย

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

"คนที่เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย์ เป็นแม่คนที่สอง และเป็นผู้ให้"