โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ระดับเตรียมอนุบาล

นางดารารัตน์ ใจน้อย

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

"คนที่เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย์ เป็นแม่คนที่สอง และเป็นผู้ให้"