โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ระดับประถมศึกษา

นางศิริพร สังข์ทอง

ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกประถม / หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1

"บ่มเพาะกล้าไม้ ให้เติบใหญ่อย่างมีคุณค่า"

นางวิทิตา เบาจิตต์

ตำแหน่ง
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2

"ความก้าวหน้าของนักเรียน คือความภูมิใจของครู"

นางเตือนใจ ไชยแก้ว

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม

"ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน"

นางสาววิชญาพร ข้ามสาม

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น ป.2/3

"A teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning"

นางสาวนิลาวัลย์ ทะแก้ว

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม

"เหนื่อย" แต่ยังไหวเพราะใจรักที่จะเป็น "ครู"

นางสาวสุภาวดี ปรีดาสุวรรณ

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม

"ความรักจะทำให้เด็กมีความสุข  และความสุขจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี"

นางสาวรัตนาภรณ์ ทองทิพย์

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม
 
       เป็นครูภาษาไทยเพราะเห็นว่า "ภาษาไทยคือหัวใจของทุกวิชา" เพราะ อ่านได้ เขียนได้ กับ อ่านเป็น เขียนเป็น
มันแตกต่างกัน อยากให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง อยากให้เรียนรู้เป็นไม่ใช่แค่เรียนรู้ได้

นางอรัญญา ไชยวงค์คำ

ตำแหน่ง
ครูพิเศษ (ศิลปะ)
 
"การเป็นครู เป็นอะไรที่มากกว่าการสอน มันไม่ใช่แค่งาน แต่ครูได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ต่อสังคม
 มีความภาคถูมิ ใจในอาชีพครูมาก และจะทำต่อไปให้ดีที่สุด" 

นางสาวนิภาพร บุญแก้ว

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม

"ครูคือผู้ชี้และนำให้เด็กไปสู่เป้าหมาย"

นายปฐวี จอมงาม

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม

นางสาวเกตุณี จิตรพรรณ

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

นายชุมพล อ้อสถิตย์

ตำแหน่ง
ครูพิเศษ (ดนตรี)

นางสาวกาญจนา ทรงสรรเสริญ

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น

นางพนอ พวงสุวรรณ