โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ระดับประถมศึกษา

นางศิริพร สังข์ทอง

ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกประถม / หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1

"บ่มเพาะกล้าไม้ ให้เติบใหญ่อย่างมีคุณค่า"

นางวิทิตา เบาจิตต์

ตำแหน่ง
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2

"ความก้าวหน้าของนักเรียน คือความภูมิใจของครู"

นางสาวอุษราณี แสงบุญ

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม

นิยามของความเป็นครู "ครูคือผู้ให้"

นางเตือนใจ ไชยแก้ว

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม

"ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน"

นางสาววิชญาพร ข้ามสาม

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น ป.2/3

"A teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning"

นางสาวศุภพร

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม

"ความภูมิใจ  มิได้อยู่ในพานไหว้ครู  แต่อยู่ในวันที่รู้ว่า ศิษย์นั้นไปได้ดี"

นางสาวนิลาวัลย์ ทะแก้ว

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม

"เหนื่อย" แต่ยังไหวเพราะใจรักที่จะเป็น "ครู"

นางสาวสุภาวดี ปรีดาสุวรรณ

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม

"ความรักจะทำให้เด็กมีความสุข  และความสุขจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี"

นางสาวรัตนาภรณ์ ทองทิพย์

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม
 
       เป็นครูภาษาไทยเพราะเห็นว่า "ภาษาไทยคือหัวใจของทุกวิชา" เพราะ อ่านได้ เขียนได้ กับ อ่านเป็น เขียนเป็น
มันแตกต่างกัน อยากให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง อยากให้เรียนรู้เป็นไม่ใช่แค่เรียนรู้ได้

นางสาวณัฐนันทพร งามแสน

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม
 
    ได้มองดูชีวิตของผู้ที่ทุ่มเทให้ผู้อื่นได้มีความสุข จากชีวิตของมิชชั่นนารี และแม่ชีเทเรซ่า เป็นแบบอย่างที่อยากให้เราได้ออกไปสู่ชีวิตของคนอื่นๆ ได้สอนให้เป็นคนที่รักพระเจ้าได้  สิ่งที่ยึดไว้ในการปฏิบัติงาน  “ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อ  ความหวังใจ  และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด” จากพระธรรม 1 โครินธ์ 13:13

นายชัยพร วัฒนสิน

ตำแหน่ง
ครูพิเศษ (คริสเตียนศึกษา)

"พระเจ้าประทานหน้าที่ครูให้กับเรา เพื่อเราจะสอนสิ่งที่เป็นมาจากพระองค์"

นายประยงค์ รุ่งสว่างสาธิต

ตำแหน่ง
ครูพิเศษ (คริสเตียนศึกษา)

"ครู ยิ่งกว่าเรือจ้าง ครูคือคนที่สร้างคน ครูคืนคนที่พร้อมจะให้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจด้วยความจริงใจ และทั้งหมดที่ครูมี"

นางอรัญญา ไชยวงค์คำ

ตำแหน่ง
ครูพิเศษ (ศิลปะ)
 
"การเป็นครู เป็นอะไรที่มากกว่าการสอน มันไม่ใช่แค่งาน แต่ครูได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ต่อสังคม
 มีความภาคถูมิ ใจในอาชีพครูมาก และจะทำต่อไปให้ดีที่สุด" 

นางสาวจีระดา หมดสี

ตำแหน่ง
ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

 “ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้”  “What is not started today is never finished tomorrow"

นายสุนทร คุณคุณากร

ตำแหน่ง
ครูพิเศษ (พละศึกษา)

"ครู คือ ผู้ทำงานหนักในการสร้างและวางรากฐานชีวิตคน"

นางสาวนิภาพร บุญแก้ว

ตำแหน่ง
ครูประจำชั้น-ประถม

"ครูคือผู้ชี้และนำให้เด็กไปสู่เป้าหมาย"