โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ระดับประถมศึกษา

นางวิทิตา เบาจิตต์

ตำแหน่ง
หัวหน้าวิชาการประถมศึกษา , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

"ความก้าวหน้าของนักเรียน คือความภูมิใจของครู"

นางเตือนใจ ไชยแก้ว

ตำแหน่ง
ฝ่ายกิจการนักเรียน , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

"ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน"

นางสาววิชญาพร ข้ามสาม

ตำแหน่ง
ฝ่ายนโยบายและแผน , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

"A teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning"

นางสาวนิลาวัลย์ ทะแก้ว

ตำแหน่ง
ฝ่ายวิชาการ , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

"เหนื่อย" แต่ยังไหวเพราะใจรักที่จะเป็น "ครู"

นางสาวสุภาวดี ปรีดาสุวรรณ

ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

"ความรักจะทำให้เด็กมีความสุข  และความสุขจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี"

นางสาวรัตนาภรณ์ ทองทิพย์

ตำแหน่ง
ฝ่ายวิชาการ , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
       เป็นครูภาษาไทยเพราะเห็นว่า "ภาษาไทยคือหัวใจของทุกวิชา" เพราะ อ่านได้ เขียนได้ กับ อ่านเป็น เขียนเป็น
มันแตกต่างกัน อยากให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง อยากให้เรียนรู้เป็นไม่ใช่แค่เรียนรู้ได้

นางอรัญญา ไชยวงค์คำ

ตำแหน่ง
ฝ่ายบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่) , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , ครูสอนวิชาศิลปะ
 
"การเป็นครู เป็นอะไรที่มากกว่าการสอน มันไม่ใช่แค่งาน แต่ครูได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ต่อสังคม
 มีความภาคถูมิ ใจในอาชีพครูมาก และจะทำต่อไปให้ดีที่สุด" 

นางสาวนิภาพร บุญแก้ว

ตำแหน่ง
ฝ่ายกิจการนักเรียน , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

"ครูคือผู้ชี้และนำให้เด็กไปสู่เป้าหมาย"

นายปฐวี จอมงาม

ตำแหน่ง
ฝ่ายกิจการนักเรียน , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเกตุณี จิตรพรรณ

ตำแหน่ง
ฝ่ายกิจการนักเรียน , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายชุมพล อ้อสถิตย์

ตำแหน่ง
ฝ่ายบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่) , ครูสอนวิชาดนตรี

นางสาวกาญจนา ทรงสรรเสริญ

ตำแหน่ง
ฝ่ายบริหารทั่วไป , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , ครูสอนวิชาภาษาจีน

นางพนอ พวงสุวรรณ

ตำแหน่ง
ครูสอนวิชาดนตรีไทย

นางสาวชนาภัทร คำดี

ตำแหน่ง
ฝ่ายนโยบายและแผน , ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนันทนัช จันทรยุทธ

ตำแหน่ง
ฝ่ายวิชาการ , ครูสอนวิชาสังคม