โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ปฏิทินโรงเรียน
25 มีนาคม 2567
เปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2567

1 เมษายน 2567
เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

11 - 17 เมษายน
หยุดเทศกาลสงกรานต์

26 เมษายน 2567
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน 2567

13 พฤษภาคม 2567
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567