โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ครูต่างชาติ

Mrs.Nausheen Nafeez

ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.Javier P Adhikary

ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษ

Miss.Lina Palatan Paraggua

ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษ

Miss.Rizhelle Bacolor Pastre

ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษ

Miss.Azarel Payadkeo

ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษ

Miss.Gwyneth P.

ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษ