โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ครูต่างชาติ

Mr.Rolando Romero Morta

ตำแหน่ง
หัวหน้าครูภาษาอังกฤษ

Mr.Javier P Adhikary

ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษ

Mrs.Nausheen Nafeez

ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษ

Miss.Rizhelle Bacolor Pastre

ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.Angeloue Villanueva Morada

ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษ