โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
กิจกรรมระดับอนุบาล
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองอนุบาล