โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ข่าวสาร
โครงการครูตำรวจ D.A.R.E
ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่ร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย )  ขอขอบพระคุณ สถานีตำรวจภูธรสันทราย ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งท่านวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ด.ต.เกษม ใคร้มูล  มาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ