โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ข่าวสาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Application โดยมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย อนุเคราะห์สถานที่ เป็นศูนย์ดำเนินงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วมการอบรม โอกาสนี้ อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ ประธานคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (ปสกช.) เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่