โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ข่าวสาร
รับสมัคร ผู้จัดการโรงเรียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียนในระบบและบริหารจัดการด้านการเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
 2.  ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในระบบ
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และ ข้อบังคับของโรงเรียนในระบบ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ( ไทยและสิงคโปร์ )
 5. ดูแลผลประโยชน์ของครูและบุคลากร สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ
 6. ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรและระหว่างองค์กรกับผู้รับบริการ
 7. ดูแลระบบการจัดทำเอกสารทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน
 8. จัดทำลักษณะงาน ขอบเขตการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ในตำแหน่งงานต่างๆของครูและบุคลากรต่างๆ ในโรงเรียน
 9. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 3. เป็นคริสเตียนอย่างน้อย 3 ปีและเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถิ่น
 4. มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน และการจัดการ
 5. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  พรบ.การศึกษาเอกชน และกฎกระทรวงว่าด้วยการศึกษาเอกชน
 6. มีการวางแผนและการตัดสินใจที่ดีโดยเห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ
 7. มีภาวะผู้นำ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 8. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นระบบ
 10. มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานได้ 3 ช่องทาง มาได้ที่

E-Mail : [email protected]

ทางไปรษณีย์ : โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 460 หมู่ 9 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 50210

สมัครด้วยตนเอง : โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 460 หมู่ 9 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย

     จังหวัดเชียงใหม่ 50210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-397651, 061-1317401

เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.