โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ข่าวสาร
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ณ อุทยานดาราศาสตร์ Narit
#โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15/9/65