โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ข่าวสาร
การเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดตามแนวทาง Thinking School

การเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม

  • ภาษาอังกฤษ โดย ครูต่างชาติ
  • ภาษาจีน
  • ดนตรีไทยและดนตรีสากล
  • คริสเตียนศึกษา (คุณธรรม จริยธรรม)