โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ข่าวสาร
การเรียนการสอนชั้นอนุบาล
การเรียนการสอนชั้นอนุบาล
  • จัดประสบการณ์การเรียนรู้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย, อารมณ์-จิตใจ, สังคม, สติปัญญา)
  • Project Approach การสอนแบบโครงการ มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ