โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ข่าวสาร
รับสมัครตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับสมัครตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง  :  ผู้อำนวยการ

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา  : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

รายละเอียดงาน : 

      1. บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา

      2. สามารถเริ่มงานได้ในปีการศึกษา 2565
 

คุณสมบัติ  :   

     1. มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

     2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
         สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา

     3. มีประสบการณ์ด้านการบริหาร เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

     4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้

    5. เป็นคริสเตียน *จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

 

**กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 มกราคม 2565**

ติดต่อสอบถาม :

คุณโสภาวรรณ  วัฒนศิลกุล

ที่อยู่ มูลนิธิเมืองไทยเมตตากิจ 460  ม.9 ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel   : 085-0359076       Email  : [email protected]

 

รับสมัคร ผู้จัดการโรงเรียน

รับสมัคร ผู้จัดการโรงเรียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียนในระบบและบริหารจัดการด้านการเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
 2.  ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในระบบ
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และ ข้อบังคับของโรงเรียนในระบบ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ( ไทยและสิงคโปร์ )
 5. ดูแลผลประโยชน์ของครูและบุคลากร สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ
 6. ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรและระหว่างองค์กรกับผู้รับบริการ
 7. ดูแลระบบการจัดทำเอกสารทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน
 8. จัดทำลักษณะงาน ขอบเขตการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ในตำแหน่งงานต่างๆของครูและบุคลากรต่างๆ ในโรงเรียน
 9. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 3. เป็นคริสเตียนอย่างน้อย 3 ปีและเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถิ่น
 4. มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน และการจัดการ
 5. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  พรบ.การศึกษาเอกชน และกฎกระทรวงว่าด้วยการศึกษาเอกชน
 6. มีการวางแผนและการตัดสินใจที่ดีโดยเห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ
 7. มีภาวะผู้นำ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 8. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นระบบ
 10. มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานได้ 3 ช่องทาง มาได้ที่

E-Mail : [email protected]

ทางไปรษณีย์ : โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 460 หมู่ 9 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 50210

สมัครด้วยตนเอง : โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 460 หมู่ 9 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย

     จังหวัดเชียงใหม่ 50210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-397651, 061-1317401

เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.

 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Application โดยมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย อนุเคราะห์สถานที่ เป็นศูนย์ดำเนินงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วมการอบรม โอกาสนี้ อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ ประธานคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (ปสกช.) เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และเจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผู้ตรวจการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และเจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสังวาลย์ เยียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ และคณะครู ให้การต้อนรับ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 )  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสังวาลย์ เยียว ได้นำเยี่ยมชมสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พิธีจบบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีจบบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการครูตำรวจ D.A.R.E

โครงการครูตำรวจ D.A.R.E

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่ร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย )  ขอขอบพระคุณ สถานีตำรวจภูธรสันทราย ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งท่านวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ด.ต.เกษม ใคร้มูล  มาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ
คริสต์มาส 2020

คริสต์มาส 2020

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมลอยกระทง

กีฬาสี 2019

กีฬาสี 2019

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

โครงการก้าวใหม่แห่งชีวิต

โครงการก้าวใหม่แห่งชีวิต

        โครงการก้าวใหม่แห่งชีวิต ซึ่งได้เป็นโครงการที่โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้กับผู้พิการขาขาด ไม่ว่าจะด้วยจากสาเหตุใด นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกันเก็บรวบรวมห่วงเปิดกระป๋องและนำไปมอบให้กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กีฬาสีสวนองุ่นเชียงใหม่

กีฬาสีสวนองุ่นเชียงใหม่

       "Exercise ให้เป็นมิตร เพื่อชีวิตที่สดใส" กีฬาสีสัมพันธ์  โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 2017 กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ การได้ร่วมการแข่งขันและเรียนรู้ในประเภทกีฬาต่างๆ ของนักเรียนและผู้ปกครองในแผนกเนอสเซอรรี่ไปจนถึงแผนกประถมศึกษา ไม่ว่าจะเป็น วิ่ง กระโดดไกล กระโดดข้ามรั้ว แชร์บอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ
Wonderful VMS Language Day

Wonderful VMS Language Day

          เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ในด้านภาษา   และวัฒนธรรมให้กับนักเรียน เนื่องในเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ เด็กๆได้เรียนรู้ ได้เห็น และได้สัมผัส กับวัฒนธรรมต่างๆ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีของเด็กๆในอนาคต กับวัฒนธรรมต่างๆ โดยในงานครั้งนี้ มีการแสดงความสามารถต่างๆของเด็กๆ มีการเล่นเกมส์ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างๆทั้งหมด
พิธีจบหลักสูตร 2560

พิธีจบหลักสูตร 2560

         หนึ่งปีที่ผ่านไป เป็นปีแห่งความสำเร็จ ของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 รุ่น 14 และประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 4 ขอบคุณพระเจ้าที่โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่  ที่ได้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพอีกรุ่น เพื่อชุมชน สังคม และประเทศของเรา โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน Prof.Lionel Lee (Chairman) เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร มีทั้งความสุข รอยยิ้ม ทั่วไปทั้งงาน และในช่วงเย็นยังมีการจัดงานขันโตกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่จบหลักสูตรอีกด้วย
ประชุมผู้ปกครอง 2561

ประชุมผู้ปกครอง 2561

     เป็นอีกภาพความประทับใจ  ในการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ปกครองให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างมากทีเดียว ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางของโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ในปีการศึกษานี้ และรวมทั้งการพบปะ พูดคุย กับคุณครูประจำชั้นของนักเรียน ในระดับชั้นต่างๆ อีกด้วย
พิธีเปิดกองลูกเสือ

พิธีเปิดกองลูกเสือ

     ในกิจกรรมการเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ในปีการศึกษานี้ นักเรียนได้ตั้งใจและเตรียมพร้อมมาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นลูกเสือสำรอง หรือลูกเสือสามัญ
พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

     ไม่มีศิษย์ใดที่ไม่มีครู ความรักที่คุณครูทุกท่าน ได้มอบให้กับศิษย์สวนองุ่นเชียงใหม่  ไม่เคยลดน้อยลงเลย และเป็นอีกหนึ่งวัน "พิธีไหว้ครู2561" ที่คณะครูมีความสุขเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นภาพของศิษย์ที่แสดงความรักต่อคุณครู และเชื่อว่าจะไม่ใช่แค่วันเดียว แต่ความรักนี้ ความทรงจำนี้จะอยู่ในใจของศิษย์และครูตลอดไป
กิจกรรมประชาธิปไตย

กิจกรรมประชาธิปไตย

     กิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ ของการอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้จำลองเหตุการณ์ให้เหมือนจริงมากที่สุด โดยการจัดสถานที่ เตรียมอุปกรณ์ และขั้นตอน เป็นไปตามการเลือกตั้งจริงมากที่สุด นักเรียนมีความตื่นเต้นมาก โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งถึง 8 ทีม ด้วยกัน
กิจกรรมซ้อมรับมืออุบัติภัย

กิจกรรมซ้อมรับมืออุบัติภัย

     ต้องขอขอบคุณ หน่วยป้องกันอุบัติภัย อ.สันทราย ที่ได้มาให้ความรู้ ในเรื่องอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ และเมื่อนักเรียนต้องเผชิญหน้า เราจะสามารถรับมือกับมันได้ ไม่ว่าจะเป็น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือ แผ่นดินไหว เป็นการเรียนรู้จริง และชมการสาธิตต่างๆ มากมาย
ทัศนศึกษา ป.4-6

ทัศนศึกษา ป.4-6

     คำว่า "ความรู้นอกห้องเรียน"  ซึ่งในวิชาสังคมศึกษา  ได้มีการเรียนการสอน  ในเรื่อง ศาสนาและวัฒนธรรม   หากเราจะเรียนแค่ในบทเรียนคงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเด็ก ไม่น่าสนใจเอาซะเลย ทางโรงเรียนจึงได้นำนักเรียนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อ นักเรียนได้เห็นของจริง ได้สัมผัสจริงๆ และมีข้อสงสัยก็ได้ถามจริงๆ สร้างความตื่นเต้น และใฝ่รู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยแบ่งตามชั้น ป.4 ไปวัด ป.5 ไปมัสยิด ป.6 ไปคริสตจักร
วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

     เราเกิดเป็นคนไทย ต้องภูมิใจที่เรามีภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติไทยของเรา ไม่ได้ยืมภาษาของใครมาใช้ ในปีนี้โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น โดยจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น แข่งเปิดพจนานุกรม โต้วาที กีฬาพื้นบ้าน การแสดงละคร เรื่องขุนช้างขุนแผน และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบ ตัวละครในวรรณคดี ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จัก และเรียนรู้ ความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นต่อไป
เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งในปีนี้นอกเหนือจากการถวายพระพรแด่พระองค์ท่านแล้ว นักเรียนและคณะครูของเราได้ออกไปร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ เป็นการเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่ สภ.แม่โจ้ และร่วมลงนามถวายพระพรอีกด้วย
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ร้องเพลงอวยพร

ร้องเพลงอวยพร

คริสตมาสบุคลากร

คริสตมาสบุคลากร

กิจกรรมไว้ครู

กิจกรรมไว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู